Konkurss mazbudžeta filmu veidošanai 2016

Valsts Kultūrkapitāla fonds izsludina konkursu, kurā var pieteikties finansējumam mazbudžeta filmas izstrādei. Termiņš – 2016. gada 9. septembris. Rzultāti 2016. gada 30. septembris. Detalizētāka informācija vkkf.lv. Zemāk iekopējam konkursa nolikumu.

Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas

PILNMETRĀŽAS MIKROBUDŽETA FILMU RAŽOŠANA

projektu konkursa

NOLIKUMS

 1. Vispārējie jautājumi.

  1. Mērķprogramma „Pilnmetrāžas mikrobudžeta filmu ražošana” (turpmāk – mērķprogramma) ir Valsts kultūrkapitāla fonda (turpmāk – VKKF) saskaņā ar VKKF kultūras projektu konkursa nolikumu izstrādāta un īstenota programma, ko finansē VKKF.

  2. Mērķprogrammas līdzekļus piešķir konkursa kārtībā.

  3. Mērķprogrammas mērķis ir atbalstīt eksperimentālu, novatorisku un mākslinieciski augstvērtīgu pilnmetrāžas mikrobudžeta filmu ražošanu.

 1. Mērķprogrammas konkurss, iesniedzēji, ierobežojumi projektu iesniegšanai.

  1. Lai sasniegtu mērķprogrammas mērķi, VKKF organizē projektu konkursu.

  2. Mērķprogrammas 2016. gada konkursā sadalāmais finansējums ir EUR 90 000.

  3. Mērķprogrammas projektu konkursā var piedalīties juridiskas personas, kuru statūtos vai nolikumā kā pamatdarbības veids ir noteikta ar kultūru vai mākslu saistīta darbība.

  4. Pilnmetrāžas filma šīs mērķprogrammas konkursa nolikuma izpratnē ir filma, kas nav īsāka par 65 minūtēm.

  5. Filma ir uzskatāma par mikrobudžeta filmu, ja kopējās tās ražošanas izmaksas ir mazākas par:

   1. EUR 45 000 – pilnmetrāžas spēlfilmai;

   2. EUR 45 000 – pilnmetrāžas animācijas filmai;

   3. EUR 15 000 – pilnmetrāžas dokumentālai filmai.

  6. Šīs mērķprogrammas konkursā vienam projektam var pieprasīt ne vairāk kā:

   1. EUR 30 000 – pilnmetrāžas spēlfilmai vai animācijas filmai;

   2. EUR 10 000 – pilnmetrāžas dokumentālai filmai.

  7. Šīs mērķprogrammas konkursā var pieteikt tikai tādu filmu projektus, ko iespējams īstenot līdz 2017. gada 31. augustam.

  8. Mērķprogrammas konkursā nevar pieteikt projektus, kas saņēmuši Nacionālā kino centra finansējumu.

  9. Ja mērķprogrammā iesniegtais projekts tiek atbalstīts, finansējums tā realizācijai nevar tikt prasīts citos VKKF konkursos un mērķprogrammās.

 1. Projektu iesniegšana.

  1. Mērķprogrammas projektu konkursa pieteikuma veidlapa un nolikums saņemami VKKF birojā (K. Valdemāra ielā 20, 1. stāvā, Rīgā LV-1010, Latvija, tālr. 67503177) un mājas lapā internetā vkkf.lv.

  2. Projekts jāiesniedz saskaņā ar VKKF noteiktiem konkursa termiņiem. Projekts jāiesniedz VKKF birojā personīgi (Rīgā, K. Valdemāra ielā 20, 1. stāvā) vai jānosūta pa pastu, ņemot vērā, ka VKKF projekts jāsaņem konkursam noteiktajos termiņos.

  3. Projekts konkursam noteiktajos termiņos jānosūta arī elektroniski uz manuskripts @ kkf.lv obligāti norādot mērķprogrammas nosaukumu, iesniedzēju un projekta nosaukumu.

 1. Projektu noformējums un saturs.

  1. Projekti iesniedzami vienā eksemplārā, latviešu valodā, noformēti uz A4 formāta lapām, nebrošēti un nelaminēti. Lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem, tekstam jābūt skaidri salasāmam. Visiem dokumentiem, kas nav latviešu valodā, obligāti jāpievieno tulkojums (tulkojums var būt bez notariāla apliecinājuma).

  2. Projektā jāietver:

   1. pieteikuma veidlapa (pielikums nr.1);

   2. filmas scenārijs vai trītments un scenārija fragments;

   3. filmas sinopse;

   4. filmas režisora ieceres izklāsts;

   5. filmas ražošanas kalendārais plāns;

   6. informācija par projekta īstenotājiem (īstenošanā iesaistītās personas un organizācijas);

   7. filmas ražošanas kopējā tāme (sastādīta atbilstoši Latvijas Republikas nodokļu likumdošanai) un tās pamatojums. Tāmē atsevišķi jānorāda VKKF prasītā summa un tās sadalījums pa pozīcijām, kā arī citi iespējamie finanšu avoti un iespējamie ieņēmumi, projekta realizācijai jau esošie finanšu un materiālie resursi, kā arī informācija par nepieciešamo un par jau piesaistīto līdzfinansējumu, tā apmēru un sadalījumu pa pozīcijām;

   8. finansēšanas plāns;

   9. vizuālais materiāls (fotogrāfijas, skices, video rullīši, video fragmenti u.c.). Ja iespējams, projekta pieteikumā jānorāda interneta adrese (piemēram, vimeo.com), kurā izvietots ar paroli aizsargāts publiski pieejams vizuālais materiāls, adrese jānosūta uz e-pastu – manuskripts @ kkf.lv, norādot mērķprogrammas nosaukumu, iesniedzēju un projekta nosaukumu;

   10. projekta vadītāja CV;

   11. projekta īstenošanā iesaistīto personu CV un filmogrāfija;

   12. ekspertu komisija var pieprasīt papildus iesniegt arī citu informāciju par projektu.

  3. Projektiem var pievienot arī citus pielikumus pēc iesniedzēja ieskata.

 1. Projektu vērtēšanas administratīvie kritēriji:

  1. iesniedzamajiem projektiem tiek noteikti šādi administratīvie kritēriji:

   1. projekts ir iesniegts projektu konkursu grafikā noteiktajā termiņā;

   2. projekts nav realizēts līdz projektu konkursa noslēgumam;

   3. projekta iesniedzējs ir savlaicīgi nokārtojis līdzšinējās saistības ar VKKF;

   4. projekta noformējums un saturs atbilst šī nolikuma 4. punktā noteiktajām prasībām;

   5. projekta kopējā tāme ir aritmētiski pareiza;

   6. projekts nav saistīts ar politisko partiju aktivitātēm.

  2. projekti, kas neatbilst kādam no administratīvajiem kritērijiem, netiek izvērtēti un atbalstīti.

 1. Projektu vērtēšanas kvalitatīvie kritēriji.

  1. Iesniedzamajiem projektiem ir noteikti šādi kritēriji:

   1. projekta atbilstība šīs mērķprogrammas mērķim;

   2. projekta paredzamais rezultāts (pārliecina projekta ideja; projekta apraksts liecina par kvalitatīvu iecerētā realizāciju – ir pārliecība, ka projektu iespējams īstenot tādā formā, kā izklāstīts aprakstā);

   3. projekta tāmes precizitāte un pamatotība;

   4. pieprasītā finansējuma atbilstība mērķprogrammas finansiālajām iespējām;

   5. projekta vadītāja izglītība, līdzšinējā darbības pieredze un kompetence;

   6. projektā iesaistīto personu izglītība, līdzšinējā darbības pieredze un kompetence;

   7. projekta pieteikums pārliecina par projekta kvalitatīvu realizāciju (projekta apraksts ir skaidri saprotams; apraksts un aktivitāšu plāns liecina par pārdomātu īstenošanas stratēģiju, paredzot visus potenciālos riskus un to risinājuma veidus).

 1. Projektu izskatīšanas kārtība.

  1. Projektus, kuri atbilst konkursa mērķim un nolikuma prasībām, vērtē saskaņā ar projektu vērtēšanas kvalitatīvajiem kritērijiem.

  2. Filmu mākslas nozares ekspertu komisija, izvērtējot katru iesniegto projektu, sniedz atzinumu VKKF padomei par līdzekļu piešķiršanu.

  3. VKKF padome pieņem lēmumu par fonda līdzekļu sadali mērķprogrammā iesniegto projektu īstenošanai.

 1. Projekta pieteicēja tiesības un pienākumi.

  1. Projekta pieteicējs pirms projektu iesniegšanas termiņa beigām var veikt izmaiņas iesniegtajā projektā, papildināt iesniegto projektu vai saņemt to atpakaļ.

  2. Ja iesniegtais projekts saņem VKKF finansējumu, projekta pieteicējam ir pienākums pēc VKKF darbinieku pieprasījuma sniegt visu ar projekta īstenošanu saistīto informāciju, lai VKKF varētu novērtēt projekta realizācijas kvalitāti un finanšu līdzekļu izmantošanas efektivitāti un lietderību.

  3. Persona, kura iesniedz projektu finanšu līdzekļu saņemšanai, piekrīt visiem projektu konkursa noteikumiem un ir atbildīga par projektā un tā pieteikumā norādīto ziņu patiesumu.

 1. Konkursa rezultāti.

  1. Atbildi par konkursa rezultātiem projekta pieteicējam nosūta pa pastu uz projekta pieteikumā norādīto adresi pēc konkursa noslēguma.

  2. Finansēto projektu saraksti tiek publicēti Latvijas Republikas oficiālajā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, ar tiem var iepazīties arī VKKF interneta mājaslapā vkkf.lv.

  3. Nefinansēto projektu dokumentācija pieteicējam jāizņem viena gada laikā pēc konkursa termiņa beigām. Pretējā gadījumā VKKF neizņemto projektu dokumentāciju iznīcina.

  4. Finansējuma saņēmējam ir jānoslēdz finansējuma līgums par VKKF padomes piešķirtā finansējuma saņemšanu. Līgums ar VKKF par finansējuma piešķiršanu jānoslēdz VKKF noteiktajos termiņos (par precīzu līguma noslēgšanas beigu termiņu finansējuma saņēmējs tiek informēts VKKF nosūtītajā vēstulē). Ja līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā, VKKF padome var lemt par piešķirtā finansējuma anulēšanu.